Usluge koje pružamo:

Izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti

Naše Usluge

Usluge koje pružamo:
 • izrada dokumenata o registraciji firme u poreskoj upravi pri otpočinjanju delatnosti
 • registracija preduzetnika
 • informisanje klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa
 • kontrola pre knjiženja knjigovodstvenih isprava
 • vođenje glavne knjige u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji
 • sastavljanje svih računovodstvenih iskaza
 • vođenje knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura
 • obračun PDV i sastavljanje propisane poreske prijave
 • izrada kalkulacija za veleprodaju, maloprodaju, uvoz, izvoz
 • vođenje knjige evidencije prometa i usluga
 • vođenje materijalnog knjigovodstva
 • vođenje robnog knjigovodstva
 • obračun proizvodnje za proizvodne firme
 • obračun kamata po svim osnovama
 • vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • vođenje dinarske i devizne blagajne
 • obračun službenih putovanja u zemlji i inostranstvu
 • izrađujemo potrebne bilanse i dokumenta za kredite
 • obračun zarada sa pripadajućim poreskim prijavama i virmanima
 • izrada obrasca M-4 radi upisa staža zaposlenima
 • obračun ugovora o delu, autorskih ugovora,ugovora o delu,zakupa i sl. sa por. prijavama i virmanima
 • izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
 • priprema izveštaja o poslovanju i izrada završnog računa
 • izrada završnog računa (bilansi) po potrebi i na engleskom jeziku
 • analiza poslovanja sa izradom bilansa i obračunom rezultata po zahtevu klijenta
 • organizacija čuvanja poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
 • davanje saveta iz svih oblasti finansija posebno u pogledu vođenja finansijske politike
 • poresko savtovanje
Naše nove usluge su:
 • Izrada biznis plana
 • Studija o transfernim cenama

Klijentima nudimo mogućnost da u potpunosti ili delimično koriste usluge naše kurirske službe, što u određenoj meri utiče na cenu naših usluga.

SONJA MAVRENSKI

Generalni direktor Pan Knjigovodstva

O nama

Pan knjigovodstvo je društo sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano 1998. godine sa osnovnom delatnošču računovodstva, knjigovodstva i poresko savetovanje.

Sedište preduzeća je u Zrenjaninu, Bulevar Milutina Milankovića bb. Preduzeće vodi poslovne knjige za privredna društva, preduzetnike,udruženja i sportskim udruženjima prema važećim propisima u Republici Srbiji.

Svi poslovi, sva knjiženja, kao i izrada svih propisanih obračuna i obrazaca rade se na računaru uz primenu knjigovodstvenih softvera.

Prilikom određivanja cene naših usluga vršimo uvid u potrebe klijenta imajući u vidu pre svega obim poslova iz naših ugovornih obaveza koje se mogu pojedinačno specificirati i kvantifikovati.

Kod sagledavanja i procenjivanja naših obaveza precizno sagledavamo obim i strukturu obaveza prilagođeno podacima pojedinačnog klijenta i nakon toga utvrđujemo visinu cene usluge.

Prilikom otpočinjanja delatnosti svesni smo da klijent objektivno nema precizne podatke niti planove koliki će biti obim posla i česti su slučajevi da obim i struktura našeg posla zavisi od brzine isporuke određenih dobavljača,uvoza, izvoza i slično u kom slučaju je određivanje objektivne cene usluge otežano. U takvim slučajevima ugovaramo cenu na kraći rok na primer za prvi mesec manju cenu, za drugi mesec nešto veću ili manju zavisno od procenjene dinamike, pa tek za treći mesec i naredne mesece konačnu cenu.Ovakvu metodologiju cena utvrđujemo i upisujemo u ugovor, pa imajući u vidu kraći rok planiranja cena uglavnom postane objektivna i retko imamo zahteva za izmenu cene.

Ugovorom je predviđena i mogućnost izmene svih elemenata ugovora,kao i ugovorene cene, naravno uz obostranu saglasnost obe ugovorne strane. Ugovorom je vrlo jasno ostavljena mogućnost obema ugovornim stranama da na korektan i poslovan način prekinu ugovorni odnos.

Klijentima nudimo mogućnost da u potpunosti ili delimično koriste usluge naše kurirske službe, što u određenoj meri utiče na cenu naših usluga.Potpuno angažovanje kurirske službe podrazumeva da u ime klijenta preuzimamo sva dokumenta iz sedišta klijenta, odlazimo u banku i druge institucije, vršimo prijavu i odjavu radnika, nosimo sve poreske prijave i završni račun u nadležne državne institucije.